Đinh Thị Thu Hiền

Đinh Thị Thu Hiền

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, năm 2013. Từ tháng 8/2008 đến 12/2013 là kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA). Và hiện nay là giảng viên Khoa kế kiểm toán - Trường Đai học Mở Tp. HCM.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: 0983207665

Thạc Sĩ: năm 2013

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM


Kiểm toán viên, Giảng viên
Kế toán, Tài chính ngân hàng