Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Đình Sơn

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Luật Hình sự, luật tố tụng hình sự, lịch sử nhà nước và pháp luật, pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo