Nguyễn Hoàng Phi Nam

Nguyễn Hoàng Phi Nam

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng Trường Trường Đại Học Mở TP.HCM, năm 2015

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2015

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng Trường Trường Đại Học Mở TP.HCM


Kiểm toán viên, Chuyên viên tư vấn triển khai, Chuyên viên tín dụng, Giáo viên, Giảng viên
Kế toán-kiểm toán, Tài chính- ngân hàng