Nguyễn Ngọc Thông

Nguyễn Ngọc Thông

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Master In Business Quality And Performance Management, Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2012

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2012

Tốt nghiệp Thạc sĩ Master In Business Quality And Performance Management, Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2012


Giám đốc sản xuất, Giảng viên
Quản trị bán hàng, Quản trị kinh doanh