Nguyễn Vũ Trùng Dương

Nguyễn Vũ Trùng Dương

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Luật Dân sự 1, 2, tư pháp quốc tế, kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng