Phan Đặng Hiếu Thuận

Phan Đặng Hiếu Thuận

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Luật thương mại quốc tế, luật kinh doanh quốc tế, pháp luật về xuất nhập khẩu