Quan Minh Quốc Bình

Quan Minh Quốc Bình

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Kinh tế vĩ mô, kinh tế lao động