Trần Anh Thục Đoan

Trần Anh Thục Đoan

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Luật Lao động, luật Kinh tế/Luật Kinh doanh, pháp luật đại cương ,luật tố tụng dân sự, luật thi hành án dân sự