Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thầy Trần Minh Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Mở TPHCM năm 2013. Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Thầy Minh Ngọc là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Mở TPHCM.


Cử Nhân: năm 2009

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Mở TPHCM.


Có hơn 7 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Nguyên lý kế toán

- Hệ thống thông tin kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Kế toán tài chính

- Hệ thống thông tin kế toán

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Thầy Trần Minh Ngọc đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2015: Thành viên của đề tài nghiên cứu cấp Trường "Tác động của người chủ/nhà quản lý đến mức độ ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam"

- 2014: Thành viên của đề tài nghiên cứu cấp Trường "Phân tích báo cáo tài chính các công ty niêm yết thuộc lĩnh vực xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2006-2010 nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh"