Trần Thị Mai Phước

Trần Thị Mai Phước

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Lý luận Nhà nước và pháp luật, luật Hiến pháp, luật Hiến pháp nước ngoài, kỹ thuật xây dựng văn bản