Nguyễn Bảo Châu

Nguyễn Bảo Châu

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thầy Nguyễn Bảo Châu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Phân tích tài chính tại Trường Đại học Latrobe University - Australia năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Thầy Bảo Châu là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích tài chính tại Trường Đại học La Trobe University - Australia.


Cử Nhân: năm 2011

- Cử nhân chuyên ngành Thương mại tại Trường Đại học La Trobe University - Australia.


Có hơn 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán và doanh nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Thương mại (chuyên ngành kế toán và kinh tế học)

- Phân tích tài chính