Trịnh Thùy Anh

Trịnh Thùy Anh

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Trưởng khoa QTKD

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Trịnh Thùy Anh tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sản xuất tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải năm 2006. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Cô Thùy Anh đang là Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Với Kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn, Cô Thùy Anh là một trong số giảng viên đầu ngành của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín, ví dụ: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Khoa học Thương Mại, … Cô đã viết nhiều sách, như Quản trị học, Phân tích dự án đầu tư, Cẩm nang Quản trị dự án, Kinh doanh quốc tế, và cố vấn cho nhiều dự án đào tạo ngắn hạn của các doanh nghiệp trong nước.

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2002 đến năm 2006

- Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM.


Thạc Sĩ: năm 1997 đến năm 1999

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và quy hoạch CSHT tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT)


Cử Nhân: năm 1991 đến năm 1996

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM


Có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về quản trị kinh doanh (từ năm 1996 đến nay).

Các môn học tham gia giảng dạy chính, bao gồm:

- Quản trị học

- Quản trị dự án

Ngoài ra còn tham gia nhiều dự án tư vấn và đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Quản trị doanh nghiệp

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Trịnh Thùy Anh đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2014: Đề tài NCKH cấp trường “Các yếu tố cốt yếu để xây dựng và triển khai chiến lược thành công tại các doanh nghiệp Việt Nam”. Trịnh Thùy Anh (chủ trì), Nguyễn Thế Khải, Huỳnh Kim Tôn, Nguyễn Lê Huỳnh Trúc, Trường Đại học Mở TPHCM.

- 2011: Đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu khả năng áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp Việt Nam”. Trịnh Thùy Anh (chủ trì), Huỳnh Kim Tôn, Nguyễn Lê Huỳnh Trúc, Trường đại học Mở TP. HCM.

- 2009: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc phát triển các khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Đoàn Thị Mỹ Hạnh (chủ trì), Trịnh Thùy Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 2006: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ B2006-04-07 “Nghiên cứu xác định chi phí tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 2005: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ B2003-35-44 "Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp vận tải". Nguyễn Xuân Hoàn (chủ trì), Trịnh Thùy Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Cô còn là tác giả của nhiều bài báo Khoa học như:

2016: “Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh”, Trịnh Thùy Anh & Vũ Hoàng Chương. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27(1), 2016, 01-22.

- 2015: “The influence of organizational culture on employee commitment: A study in Seafood companies in HCMC”, Trinh Thuy Anh, Conference Proceeding: The international Conference on Business 2015: Corporate Social Responsibility & Sustainable Business Development, ISBN: 978-604-73-3756-9, HCMC 27 November 2015, p. 197-207

- 2015: “Quản trị chiến lược dựa vào mô hình thẻ điểm cân bằng: Từ tư duy đến hành động”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí khoa học, ISSN: 1859-3453, Số 6 (45) 2015, p55-66 2015: “Khả năng áp dụng thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Khoa học thương mại, ISSN: 1859-3666, Số 77+78 (1+2/2015), p.103-113

- 2014: “Implementation of balanced scorecard in Vietnamese enterprises”, Trinh Thuy Anh, Journal of Science, No. 4 (12) 2014, ISSN: 1859-3453, p.67-74

- 2014: “Rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí khoa học, 2014, ISSN: 1859-3453

- 2014: “Các yếu tố thành công trong triển khai thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 208, tháng 10/2014, ISSN: 1859-0012, p.46-51

- 2014: “Các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía nam”, Trịnh Thùy Anh, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 72 – 8/2014, tháng 8/2014, ISSN: 1859-3666, tr. 17-23

Và các Quyển sách như:

- 2015: Thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Trịnh Thùy Anh, NXB Thống kê, 2015

- 2014: Các tình huống Quản trị kinh doanh, chủ biên: Trịnh Thùy Anh, NXB Thống kê, 2014

- 2013: Quản trị học. Trịnh Thùy Anh (chủ biên), Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên, NXB Thống kê, 2013

- 2012: Kinh doanh quốc tế. Trịnh Thùy Anh (chủ biên), Trương Mỹ Diễm, Ngô Kim Trâm Anh, NXB Thống kê 2012

- 2011: Cẩm nang Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2011

- 2011: Hỏi – đáp Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2011

- 2010: Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê, 2010

- 2008: Phân tích dự án đầu tư. Trịnh Thuỳ Anh. NXB Thống kê

- 2008: Tài liệu hướng dẫn học tập - Quản trị dự án. Trịnh Thuỳ Anh. Trường ĐH Mở TP HCM

- 2003: Quản trị dự án đầu tư giao thông vận tải. Trịnh Thuỳ Anh (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn

- 2003: Quản trị tài chính doanh nghiệp. Trịnh Thuỳ Anh (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn